Raadio Klubi pääkoosolek.

Viljandi Raadioseltsi saatejaama täiendamise suhtes otsustati astuda samme.

Lähemal ajal tulevad raadiokursused

10 jaanuari õhtul pidas Wiljandi Raadio Klubi Haridusseltsi füüsikakabinetis oma pääkoosolekut. Klubil on praegu üldiselt liikmeid 76, kuid nendest oli koosolekule ilmunud kõigest 13. Mõnelt poolt arvatakse, et see koosolijate wähesus on tingitud pääasjaliselt sellest, et kohalistes ringkondades huwi raadio wastu langenud on, teised jälle loewad wähese arwu põhjuseks asjaolu, et koosolek olewat natuke halwasti korraldawd olnud - koolimaja uksed olewat kinni olnud inng seetõttu raskendatud koosolekule pääsemine.

Esijoones wõeti vastu 1928. aasta eelarve. Tehti ettepanek korraldada raadiokursused, sest viimaste järele tuntakse Wiljandis suurt tarwidust. Kursuste kuludeks wõeti wastu 230 krooni. Juhatusse waliti edasi J. Meos ja H. Kurwits ning uuteks liikmeteks O. Härm. Kandidaatideks valiti Kiwirist, Lange ja Sarw, rewisjonikomisjoni Reisenberg, Heinrichson ja Suits. Täiendawat krediiti lubati Wiljandi saatejaama täiendamiseks ning awaldati soowi, et Wiljandi ?. Haridusselts muretseks wastawa loa oma saatejaama töötamiseks ringhäälingute lainepiirkonnas. Wiljandi saatejaama wastu on suurt huwi tuntud ja seda eriti Viljandimaal, mistõttu jaama parandamine ja korraldamine tarwiline.

Raadiokursused otsustati korraldada käesolewa kuu lõpupoole. Kursused oleksid nii asjaarmastajatsle-iseehitajatele, kui ka aparaatide omanikkutele. Kursuste teoreetilise osa käsitamise lubas enda paäle wõtta Haridusseltsi öppar ja meie parem raadioasjade tundja J. Meos, kuna praktilisi juhatusi wastuwötteaparaatide ehitamiseks ja nendega ümberkäimisel annab O. Härm. kes tähendatud alal juba tuntud jõud. Kursused kestawad 6 nädalat, nädalas 4 tundi. Kursuste maksu võetakse liikmete käest 1 kr., mitteliikmeteli 2 krooni. Kursused algawad kohe pääle selle, kui tarwiline arw osawõtjaid on endid juhatusele üles annud.

Wõeti wastu ka Raadio Klubide Liidu põhikiri mõnede vähemate muudatustega.

Allikas: Sakala (1878-1940), nr. 7, 15 jaan. 1929 (lk5 all vasakul)

Raadioklubi toetajad